วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

หมดอายุ

วิสัยทัศน์ (ปีการศึกษา 2562-2564)

ภายในปี 2564 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้วยภูมิปัญญา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

 พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทยมาบูรณาการกับการจัดการการเรียนรู้
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. จัดระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
 5. ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กลยุทธ์ 

 1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษา
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
©2023 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by Pacharawat

Please publish modules in offcanvas position.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์